PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA W OSIECZNICY NA ROK 2015/2016


CEL GŁÓWNY PROGRAMU:   
•    Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzony potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym
 
CELE SZCZEGÓŁOWE:
•    Kształtowanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności;
•    Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
•    Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
•    Wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej;
•    Rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych
i dochodzenia do kompromisu;
•    Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła;
•    Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń;
•    Rozwijanie postaw prozdrowotnych;
•    Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.


 
METODY PRACY:
•    Przyswajanie – metody podające: opowiadanie, wiersze, piosenki, rozmowa, historyjka obrazkowa, praca z tekstem;
•    Odkrywanie – metody problemowe: gry dydaktyczne,,,Burza mózgów”, inscenizacja;
•    Przeżywanie – metody aktywizujące: drama, pokaz, wystawa – ekspozycja;
•    Działanie – metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. rebusy, rozsypani.
 
FORMY PRACY:
•    praca indywidualna;
•    zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy;
•    czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej, porządku w sali, szatni) oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.;
•    spacery, wycieczki;
•    zajęcia organizowane przez nauczycielkę z całą grupą lub prowadzone w mniejszych zespołach;
•    udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim;
•    udział w konkursach, festiwalach, przeglądach.


 
KRYTERIA SUKCESU PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:
 
Dziecko:
1.  Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.
2.  Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
3.  Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.
4.  Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
5.  Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
6.  Szanuje wolność innych, cudze zdanie.
7.  Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.
8.  Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje
     racje, oceny i odczucia.
9.   Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.
10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie    pojęcie ojczyzna.
11. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.
12. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
13. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.
14. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm
    społecznych.
15. Zna swoje prawa i obowiązki.
16. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość,
     szacunek, wyrozumiałość.
17. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
18. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o      doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.
19. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością
     przyjmować porażki.
20. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE I ICH SPOSOBY REALIZACJI

OBSZAR

ZADANIA WYCHOWAWCZE

/SUKCES/

JAKO PRZEDSZKOLAK:

PRZYKŁADOWE FORMY REALIZACJI

 

Integracja

Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.

•       rozróżnianie negatywnych i pozytywnych form zachowania;

•       akceptowanie drugiego człowieka;

•       rozróżnianie dobra od zła,

•       przestrzeganie kompromisu w zabawie,

•       rozwiązywanie konfliktów,

•       pomaganie niepełnosprawnym i innym,

•       rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,

•       kształtowanie samodzielności,

•       kształtowanie odporności emocjonalnej.

•       przestrzegam zasad i norm zawartych w Kodeksie  przedszkolaka;

•       okazuje szacunek dorosłym;

•       jestem serdeczny dla innych;

•       akceptuje innych takimi, jacy są;

•       mówię o swoich uczuciach;

•       pomagam młodszym, słabszym;

•       staram się być samodzielny;

•       dążę do rozwiązywania problemów w sposób społecznie akceptowany

•       zabawy integracyjne, tematyczne; dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe;

•       muzykoterapia;

•       formy teatralne;

•       literatura dla dzieci;

•       wystawki prac dziecięcych;

•       zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców;

•       relaksacja

 

Obyczajowość

Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne dla społeczeństwa.

•       kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,

•       dbanie o dobro własne i innych,

•       odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,

•       używanie form grzecznościowych,

•       kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,

•       rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,

•       dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb

•       wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi;

•       potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej;

•       szanuję własność cudzą i wspólną;

•       wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych;

•       do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce;

•       bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym;

•       pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom;

•       próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami;

•       stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.;

•       wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności  potrzebne mi w szkole.

•       kronika przedszkolna,

•       uroczystości,

•       spotkania,

•       konkursy,

•       koncerty,

•       programy,

•        przedsięwzięcia,

•        

 

Regionalizm

Patriotyzm

Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

 

 

•       wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,

•       rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,

•       wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,

•       uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,

•       kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,

•       szanowanie praw człowieka.

•       znam członków swojej rodziny;

•       znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu;

•       szanuję kulturę i tradycje narodowe;

•       wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem;

•       znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe;

•       wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej;

•       wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.

 

•       zajęcia tematyczne,

•       spacery,

•       wycieczki,

•       spotkania z ciekawymi ludźmi,

•       wystawy okolicznościowe,

•       imprezy,

•       kiermasze,

•       uroczystości.

 

 

Ekologia

Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.

 

•       kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,

•       ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,

•       kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,

•       zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.

•       nie  łamię gałęzi drzew i nie  depczę trawników;

•       nie  śmiecę;

•       nie  męczę zwierząt;

•       sadzę drzewa i krzewy;

•       opiekuję się zwierzętami;

•       zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie;

•       rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

 

•       wycieczki,

•       spacery,

•       konkursy,

•       prace porządkowe,

•       prace hodowlane,

•       doświadczenia,

•       obserwacje przyrodnicze,

•       eksperymenty,

•       akcje ekologiczne,

•       filmy.

 

 

Zdrowie

Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość.

 

•       kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,

•       nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,

•       stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,

•       angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

 

•       znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam;

•       chętnie korzystam z zabiegów higienicznych;

•       spożywam zróżnicowane posiłki;

•       czynnie spędzam wolny czas;

•       rozumiem zasady sportowej rywalizacji;

•       ubieram się stosownie do pory roku.

 

•       zajęcia zorganizowane,

•       zabiegi higieniczne,

•       spacery,

•       wycieczki,

•       zawody sportowe,

•       konkursy i turnieje,

•       przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.