„...Mów dziecku,że jest dobre,

że może, że potrafi...”

J.Korczak

Głównym celem pracy terapeutycznej jest  pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności oraz osiąganie pozytywnych wyników szkolnych. Trudności przezwyciężymy poprzez działania stymulujące i korygujące funkcjonowanie poszczególnych analizatorów oraz ich koordynację.


     *   Ćwiczenia rozwijające ogólną sprawność ruchową, manualną i graficzną.
     *   Ćwiczenia usprawniające funkcję wzrokową oraz słuchową.
     *   Ćwiczenia  koordynacji wzrokowo-ruchowej.
     *   Ćwiczenia w rozwijaniu słownictwa.
     *   Ćwiczenia orientacji czasowo-przestrzennej.
     *   Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
     *   Ćwiczenia ortografii i poprawiające grafikę pisma.
     *   Ćwiczenia pobudzające do działania lub wyciszające.

 

 

Wskazówki dla rodziców


- Uczenie organizuj metodą „małych kroków”, skomplikowane polecenia podawaj w formie kilku prostych poleceń;
- Dbaj, aby dziecko wykonywało dokładnie i poprawnie wszelkie polecenia;
- Pamiętaj, że twoje dziecko wymaga wiele ćwiczeń, powtórzeń;
- Naucz dziecko odpowiedzialności za wykonywaną pracę przez wykształcenie nawyku jej kontrolowania i poprawiania, zanim odda Ci do sprawdzenia;
- Stosuj dużą liczbę wzmocnień – pochwał, nagród rzeczowych, miłych wydarzeń;
- Wdrażaj porządek i stały rozkład dnia;
- Dyskretnie przypominaj dziecku o jego obowiązkach;
- Daj dziecku czas na odpoczynek po szkole, lecz odrabianie lekcji powinno się odbywać po niezbyt długiej przerwie;
- Stwarzaj warunki do dobrej koncentracji uwagi podczas odrabiania lekcji (unikamy głośnej muzyki, włączonego telewizora, radia, głośnego rozmawiania);
- Pilnuj, aby dziecko przystępując do nauki nie było głodne, ani spragnione;