PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
Podstawa prawna:
    –   Status Przedszkola§ 1


1. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne upoważnione osoby pełnoletnie.
2.    Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod piekę osoby dyżurującej jak również zapewnić mu bezpieczny powrót do domu.

§ 2

1.    Upoważnienie innych osób wymaga formy pisemnej.
2.    Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.


§ 3


1.    Odbieranie dzieci przez osobę niepełnoletnią może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych.
2.    Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko jak i za odebranie przez nią dziecko.

§ 4


1.    Przedszkole ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci od chwili pozostawienia dziecka na terenie budynku przedszkola w obecności woźnej dyżurującej w szatni lub nauczyciela do chwili odebrania dziecka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną.
2.    W wypadku odebrania dziecka przez rodziców i pozostawania na terenie przedszkola, w szczególności na terenie ogrodu, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie.

§ 5


Dziecko przebywa na terenie przedszkola w godzinach otwarcia placówki, odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się pod nadzorem dyżurujących w szatni.

§ 6

Rodzice, prawni opiekunowie są zobowiązani do odbierania dziecka przed godzina zamknięcia przedszkola.

§ 7

W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców, opiekunów, nauczyciel pozostaje z dzieckiem i próbuje nawiązać kontakt z rodzicami lub inna osobą upoważnioną.

§ 8

Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynek przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.

§ 9

W sytuacjach wyjątkowych, kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie udają się, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola oraz powiadamia policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.

§ 10

Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować z rodzicami lub osobami przez rodzica upoważnionymi, dyrektor przedszkola (wicedyrektor) podejmuje decyzję o przekazaniu dziecka do Pogotowia opiekuńczego. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji.

§ 11

W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora (wicedyrektora) nauczyciel sam podejmuje decyzję o przekazaniu dziecka do Pogotowia opiekuńczego.Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2007 r.Dyrektor                            

Rada Pedagogiczna