Plan z ewaluacji wewnętrznejw Przedszkolu w Osiecznicy

Rok szkolny 2016/2017

 

 

Zespół do spraw ewaluacji:

Elżbieta Pawela

Marta Lebiedzińska

 

Przedmiot ewaluacji:

Obszar 9 – Rodzice są partnerami przedszkola

 

Charakterystyka wymagań:

Poziom podstawowy:

 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
 • Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

Poziom wysoki:

 • W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

 

Cel ewaluacji:    

 Określenie stopnia zaangażowania rodziców w życie przedszkola.

 Zbadanie zaangażowania rodziców w realizację koncepcji pracy przedszkola oraz czy  placówka realizuje koncepcje biorąc pod uwagę wnioski rodziców.

Kryteria ewaluacji:

 1. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 2. Efektywna współpraca z rodzicami służy wspieraniu i motywowaniu wychowanków.
 3. Rodzice współdecydują o sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych zadaniach.
 4. Rodzice są partnerami przedszkola w zakresie modyfikowania koncepcji i mają wpływ na pracę przedszkola.

 

 

Pytania kluczowe:

 1. W jaki sposób przedszkole motywuje rodziców do współpracy?
 2. Jakie formy współpracy stosuje przedszkole?
 3. Które formy współpracy są satysfakcjonujące dla przedszkola i dla rodziców?
 4. Jak nauczyciel rozpoznaje potrzeby rodzica?
 5. Jakie działania inicjują rodzice na rzecz rozwoju przedszkola?
 6. Jakie są efekty współpracy przedszkola z rodzicami?
 7. W jaki sposób rodzice uczestniczą w modyfikowaniu koncepcji?
 8. W jaki sposób przedszkole w planowaniu uwzględnia wnioski z analizy badań wewnętrznych?

 

Metody badań i próba badawcza:

 1. Ankieta do rodziców.
 2. Ankieta do nauczycieli.
 3. Wywiad z dyrektorem przedszkola
 4. Analiza dokumentacji – dzienniki przedszkolne.

 

Termin przeprowadzonej ewaluacji:

październik 2016 – maj 2017

 

Harmonogram działań:

Lp

Podejmowane działania

Termin wykonania

Osoba odpowiedzialna

1

Sformułowanie celów ewaluacji, pytań kluczowych oraz określenie źródeł danych

X. 2016

Zespół do spraw ewaluacji

2

Opracowanie narzędzi badawczych: ankieta dla rodziców, ankieta dla nauczycieli, pytania do wywiadu z dyrektorem

XI 2016

Zespół do spraw ewaluacji

3

Przeprowadzenie badań i obserwacji, analiza dokumentów

I-IV 2017

Ankieta dla rodziców-E. Pawela,

Ankieta dla nauczycieli i wywiad z dyrektorem- M. Lebiedzińska.

 Analiza dokumentów – nauczyciele i Dyrektor

4

Opracowanie wyników badań

V 2017

j.w

5

Sformułowanie wniosków oraz opracowanie raportu

V 2017

Zespół do spraw ewaluacji

6

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej oraz rodzicom wyników przeprowadzonej ewaluacji

V 2017

M. Lebiedzińska

Dyrektor