REGULAMIN PRZEDSZKOLA W OSIECZNICY


1.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
2.    Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 645 do 1545. Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3.    W godzinach: 700 – 1200 realizowana jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
4.    Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godziny 900 i odbierania w ustalonych porach, począwszy od godziny 1200.
5.    Spóźnienie dziecka do przedszkola oraz opóźnienie związane z odbiorem dziecka należy zgłosić telefonicznie. W przypadku późniejszego przyprowadzania dziecka do przedszkola, należy podać dziecku śniadanie w domu.
6.    Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie, rodzeństwo powyżej 16 roku życia po uprzednim pisemnym powiadomieniu nauczyciela.
7.    Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
8.    Dziecko nie może być wydane z przedszkola na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby.
9.    Podczas odbierania dziecka, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie się z nauczycielką mającą je pod opieką.
10.    Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez wskazaną w oświadczeniu, mają prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko.
11.    Nie odebranie dziecka do godziny 1700, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomienie właściwych organów dyrektora/policji.
12.    Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych.
13.    W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice zobowiązani są do przedłożenia nauczycielce zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe.
14.    W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora przedszkola.
15.    Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
16.    Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w ustalonych terminach (do 15 każdego miesiąca).
17.    Wszystkie zmiany w korzystaniu z przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie do dyrektora lub nauczycieli prowadzących grupę przed rozpoczęciem miesiąca.
18.    Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli – wychowawców.
19.    Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować w formie pisemnej do dyrektora przedszkola.
20.    Wszystkie dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice na początku roku szkolnego.
21.    Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
22.    Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.
23.    Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
24.    Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnym powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.
25.    Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci (sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców).
26.    W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
27.    W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola, po godzinach w których realizowana jest podstawa programowa, mogą być organizowane zajęcia dodatkowe w całości opłacane przez rodziców.
28.    Przedszkole prowadzi żywienia dzieci, które jest w pełni odpłatne przez rodziców. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w drodze zarządzenia. Wysokość opłaty stałej ustala Rada Miasta w Krośnie Odrz.
29.    W przypadku zgłoszonej nieobecności wychowanka, począwszy od drugiego dnia nieobecności w przedszkolu, nie jest naliczana dzienna stawka żywieniowa. Dzienna stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności nie naliczana jest, gdy nieobecność została zgłoszona nie później niż w dniu poprzedzającym tę nieobecność do godz. 900.
30.    Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- nieregularne wpłacania odpłatności,
- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc.
31.    W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, które stanowią załączniki do Regulaminu Przedszkola.
32.    Ze względu na prowadzone w przedszkolu codzienne zajęcia ruchowe, a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci, zabrania się zakładania dzieciom biżuterii a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków, bransoletek, pierścionków itp.
33.    Dziecko powinno posiadać w przedszkolu przybory określone w „Wyprawce”. Rodzice są zobowiązani do systematycznego kontrolowania wyposażenia dziecka oraz do uzupełniania brakujących i zużytych rzeczy.
34.    Ze względu na upamiętnianie najważniejszych wydarzeń oraz codzienności życia przedszkola, dzieci są fotografowane i filmowane. Zdjęcia z tych imprez i wydarzeń są umieszczane w kronice przedszkolnej i na stronie www oraz w lokalnej prasie tylko na pisemną zgodą rodziców.